انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

پیش دبستانی

khandan
آمادگی برای خواندن

آشنایی با آوا و واکه ها

بهای کالا :
40000 ريال


neveshtan-pish
آمادگی برای نوشتن

تقویت عضلات دست و آمادگی برای نوشتن حروف فارسی

بهای کالا :
35000 ريال


riyazi
آموزش مفاهیم ریاضی

شامل شناخت مجموعه ها (بزرگ، کوچک، چپ، راست و ...) - آموزش مفاهیم اعداد - آموزش مفهوم جمع و تفریق

بهای کالا :
55000 ريال


olum
آموزش مفاهیم علوم

شامل آموزش شناخت موچودات زنده (انسان - حیوان - گیاه) - شناخت حواس- مراقبت از اندامها - آشنایی با کره زمین - آب - خاک  و ...و  مواردد استفاده از آنها

بهای کالا :
60000 ريال


maharat
مهارتهای اجتماعی

آموزش مهارتهای اجتماعی شامل رعایت نظافت، احترام به دیگران، صرفه جویی ، نگهداری از لوازم و ... همراه با رنگ آمیزی

بهای کالا :
40000 ريال


biyamuzim1
بیاموزیم 1 الفبای انگلیسی

نویسنده : الهه مؤسس فر

بهای کالا :
16000 ريال
دانلود بخشی از کتاب بیاموزیم 1 الفبای انگلیسی


biyamuzim2
بیاموزیم 2 اعداد

نویسنده : الهه مؤسس فر

بهای کالا :
12000 ريال
دانلود بخشی از کتاب بیاموزیم 2 اعداد


biyamuzim3
بیاموزیم 3 شکل ها

نویسنده : الهه مؤسس فر

بهای کالا :
10000 ريال
دانلود بخشی از کتاب بیاموزیم 3 شکل ها


biyamuzim4
بیاموزیم 4 رنگها

نویسنده : الهه موسس فر

بهای کالا :
10000 ريال
دانلود بخشی از کتاب بیاموزیم 4 رنگ ها