انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

زبان انگلیسی

7
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی تاجیک - پایه اول متوسطه (هفتم)

شامل:صدھﺎ سؤال در زمینه های آﻣوزش الفبا، آشناﯾﯽ ﺑﺎ ﺻداھﺎ، واژﮔﺎن، ﻣﮑﺎﻟﻣه، ارزشیابی و نمونه ﺳؤاﻻت امتحانی ﻣروری، میان ﺳﺎل و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑر اﺳﺎس ﺑﺎرم ﺟدﯾد امتحان ﺳﺎل ھﻔﺗم

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
80000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات انگلیسی سال هفتم


easy-learning
کتاب یادگیری آسان زبان انگلیسی - پایه اول متوسطه (هفتم)

شامل: آموزش مطالب کتاب درسی با بکار گیری حافظه تصویری، ترجمه مکالمات کتاب درسی، پاسخ به سؤالات کتاب درسی

مؤلف: الهه مؤسس فر

بهای کالا :
80000 ريال
دانلود بخشی از کتاب یادگیری آسان


pish2
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی - دوره 2 پیش دانشگاهی

شامل: صدها سؤال و پرسش چهار گزینه¬ای  در زمینه¬ی ساختارهای دستوری، تعریف لغت،
    واژگان، مترادف، متضاد، cloze، درک مطلب و نمونه¬ سؤالهای امتحانات میان ترم و
پایان ترم و تلفظ لغات و اصطلاحات جدید هر درس به صورت فونتیک

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
45000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات پیش دانشگاهی 2


pish1
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی - دوره 1 پیش دانشگاهی

دوره پیش دانشگاهی
شامل: صدها سؤال و پرسش چهار گزینه¬ای  در زمینه¬ی ساختارهای دستوری، تعریف لغت،
    واژگان، مترادف، متضاد، cloze، درک مطلب و نمونه سؤالهای امتحانات میان ترم و
پایان ترم، فونتیک لغات و اصطلاحات جدید هر درس

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
50000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات پیش دانشگاهی 1


pish-rahnama1
راهنمای زبان انگلیسی - دوره 1 و 2 پیش دانشگاهی

شامل:
1- معنی کلیه لغات جدید هر درس
2- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک و به زبان فارسی
3- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرینهای کتاب درسی
4- پاسخ کلیه تمرینهای کتاب درسی
5- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
6- نمونه سؤالات امتحان پایان ترم

مؤلفان: فریبا تاجیک – الهه مؤسس فر

بهای کالا :
30000 ريال


dabirestan-33
راهنمای زبان انگلیسی - سال سوم دبیرستان

شامل:
1- معنی کلیه لغات جدید هر درس
2- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک و به زبان فارسی
3- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرینهای کتاب درسی
4- پاسخ کلیه تمرینهای کتاب درسی
5- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
6- نمونه سؤالات امتحان پایان سال

مؤلفان: فریبا تاجیک – الهه مؤسس فر

بهای کالا :
20000 ريال


dabirestan-22
راهنمای زبان انگلیسی - سال دوم دبیرستان

شامل:
1- معنی کلیه لغات جدید هر درس
2- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک و به زبان فارسی
3- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرینهای کتاب درسی
4- پاسخ کلیه تمرینهای کتاب درسی
5- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
6- نمونه سؤالات امتحان پایان سال

مؤلفان: فریبا تاجیک – الهه مؤسس فر

بهای کالا :
25000 ريال


dabirestan-11
راهنمای زبان انگلیسی -سال اول دبیرستان

شامل:
1- معنی کلیه لغات جدید هر درس
2- تلفظ کلیه لغات جدید به صورت فونتیک و به زبان فارسی
3- ترجمه کلیه مطالب درسی و سؤالات و پاسخ تمرینهای کتاب درسی
4- پاسخ کلیه تمرینهای کتاب درسی
5- توضیح کامل نکات گرامری هر درس با مثالهای فراوان
6- نمونه سؤالات امتحان پایان سال

مؤلفان: فریبا تاجیک – الهه مؤسس فر

بهای کالا :
30000 ريال
دانلود بخشی از کتاب راهنمای انگلیسی زبان 1


z3
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی – سال سوم دبیرستان

شامل: بیش از 2100 سؤال در زمینه¬ی ساختارهای دستوری، مکالمه ، واژگان،
مترادف، متضاد، درک مطلب، دیکته و نمونه¬ سؤالات امتحانی طول سال و پایان سال،
تلفظ لغات و اصطلاحات جدید کتاب درسی به صورت فونتیک

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
55000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 3


z2
آزمون و نمونه سؤالات انگلیسی – سال دوم دبیرستان

شامل: بیش از 2300 در زمینه¬ی ساختارهای دستوری، مکالمه ، واژگان،
مترادف، متضاد، درک مطلب، دیکته و نمونه¬ سؤالات امتحانی طول سال و پایان سال،
تلفظ لغات و اصطلاحات جدید کتاب درسی به صورت فونتیک

مؤلف: پرویز تاجیک

بهای کالا :
40000 ريال
دانلود بخشی از کتاب آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 2


g
گرامر جامع تاجیک - از پایه تا کنکور

شامل: توضيح نکات گرامری زبان انگليسی به زبان ساده ھمراه با مثالھای متنوع، پرسشھای تشريحی و چند گزينهای به ھمراه
پاسخنامه

بهای کالا :
130000 ريال


biyamuzim1
بیاموزیم 1 الفبای انگلیسی

نویسنده : الهه مؤسس فر

بهای کالا :
16000 ريال
دانلود بخشی از کتاب بیاموزیم 1 الفبای انگلیسی


biyamuzim4
بیاموزیم 4 رنگها

نویسنده : الهه موسس فر

بهای کالا :
10000 ريال
دانلود بخشی از کتاب بیاموزیم 4 رنگ ها


biyamuzim3
بیاموزیم 3 شکل ها

نویسنده : الهه مؤسس فر

بهای کالا :
10000 ريال
دانلود بخشی از کتاب بیاموزیم 3 شکل ها


biyamuzim2
بیاموزیم 2 اعداد

نویسنده : الهه مؤسس فر

بهای کالا :
12000 ريال
دانلود بخشی از کتاب بیاموزیم 2 اعداد