انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس اول

  زمان گذشته‏ ى كامل (ماضى بعيد):

1- مهمترين موارد استفاده‏ ى اين زمان:
اين زمان نشان مى‏ دهد كه در زمان گذشته، عملى (شماره‏ ى 1) قبل از عمل ديگرى (شماره ‏ى2) اتفاق افتاده است. كه براى بيان عمل اول از ماضى بعيد و براى بيان عمل دوم از ماضى مطلق (گذشته‏ ى ساده) استفاده مى‏ شود.

.She had cleaned the room before the guests arrived

قبل از اينكه مهمانها برسند، او اتاق را تميز كرده بود.


اگر در جمله قيد زمانى وجود داشته باشد كه نشان دهنده‏ ى زمان كامل شدن كار جمله باشد، مى‏ توانيم ماضى بعيد را به تنهايى (بدون زمان گذشته ‏ى ساده) بكار ببريم.

.I had seen the film before

من قبلاً آن فيلم را ديده بودم.

2- طرز ساختن اين زمان:

...+ اسم مفعول (قسمت سوم فعل) + had + فاعل


مثال:

.I'd ( I had ) studied English before I went to England

قبل از اينكه به انگلستان بروم، انگليسى خوانده بودم.

.He'd (He had) done his homework before I telephoned him

قبل از اينكه به او تلفن بزنم، تكاليفش را انجام داده بود.

.We weren't hungry. We'd just had lunch

ما گرسنه نبوديم. ما تازه غذا خورده بوديم.
 
3- سؤالى و منفى كردن اين زمان:
اگر فعل كمكى had را اول جمله قرار دهيم، جمله سؤالى مى‏ شود و اگر بعد از آن (nt) not) قرار دهيم، جمله منفى مى‏ شود.

4- پاسخ كوتاه و كامل:


had + ضمير فاعلى + ,  Yes         پاسخ مثبت كوتاه

    ... + اسم مفعول فعل +  had   + ضمير فاعلى يا فاعل  + , Yes          پاسخ مثبت كامل

 hadn't  + ضمير فاعلى + , No          پاسخ منفى كوتاه

 .... + اسم مفعول فعل + ((had + not (n't  + ضمير فاعلى يا فاعل  +  , No          پاسخ منفى كامل


.Had Mina washed the dishes before she went to bed

آيا مينا قبل از اينكه بخوابد، ظرفها را شسته بود؟

.Yes, she had. She (Mina) had washed the dishes before she went to bed

بله، شسته بود. او (مينا) قبل از اينكه بخوابد، ظرفها را شسته بود.

.Had your children eaten breakfast before they went to school

آيا فرزندان شما قبل از اينكه به مدرسه بروند، صبحانه خورده بودند؟

.No, they hadn't

نه، نخورده بودند.

.They (My/Our children) hadn't eaten breakfast before they went to school

آنها (فرزندان من/ما) قبل از اينكه به مدرسه بروند، صبحانه نخورده بودند.